Ogłoszenie o zamówieniu

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2020r.

Numer ogłoszenia BZP 615767-N-2020

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji”, ul. Zwycięstwa 10A p. 210, 15-703 Białystok, prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo, tel.: (85) 6511078, fax: (85) 6511078, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843 z późń. zm.) zwaną dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; http://dpsgarbary.cba.pl/

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego w prognozowanej ilości 80m³ do kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień (składanych telefonicznie, drogą faksową, e-mail), transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z wyładunkiem wykonanym przez Wykonawcę do zbiorników w kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (Dom znajduje się w miejscowości Garbary nad Zalewem Siemianówka, ok. 60km od Białegostoku). Pojedyncze dostawy oleju wynoszą ok 3-8 m³

CPV: 09135100-5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2021r.

7. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy.

2. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2020 poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. 2020 poz. 1228).

3. Zamawiający określa szczegółowe warunki realizacji zamówienia w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833).

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

4. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków realizacji zamówienia w zakresie:

a) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

b) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania ofert):

1. Oferta przetargowa stanowiąca załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca będzie polegał, w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy);

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te stanowią wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach: dotyczących przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

4) informacji czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8. Wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i Wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich Wykonawców.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 poz. 369) - wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w w art. 25 ust. 1, tj.:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

4. Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, tj. obrotem paliwami ciekłymi (olejem opałowym) udzielonej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

8. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

10. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane oraz język w jakim musi być sporządzona:

Oferty należy składać w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo do dnia 03.12.2020r, do godz. 12:00. Oferta musi być sporządzona w języku polskim

11. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w formie transmisji on-line za pośrednictwem programu Skype.

Link do uczestnictwa w transmisji:

https://join.skype.com/phr6cIx2shJv

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ 2021

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 


 


  Free joomla templates