Ogłoszenie o zamówieniu

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2020r.

Numer ogłoszenia BZP 615788-N-2020

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji”, ul. Zwycięstwa 10A p.210, 15-703 Białystok, prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo, tel.: (85)6511078, fax: (85)6511078, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; http://dpsgarbary.cba.pl/

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wędlin wg. opisu rodzajowo-ilościowego określonego w załączniku nr 1 do siwz. Pakiet I (wędliny wieprzowe, wołowe, drobiowe), Pakiet II (mięso wieprzowe, wołowe), Pakiet III (mięso drobiowe). Dostawy cząstkowe odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień, składanych telefonicznie, pisemnie, e-mail lub drogą faksową, transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z wyładunkiem wykonanym przez Wykonawcę do magazynu Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (Dom Pomocy Społecznej znajduje się w miejscowości Garbary nad Zalewem Siemianówka, ok. 60 km od Białegostoku). Dostawy co najmniej trzy razy w tygodniu. CPV: 15110000-2, 15130000-8.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2021r.

7. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy wykluczy z postępowania Wykonawcę
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2020 poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. 2020 poz. 1228).

3. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków realizacji zamówienia w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty przetargowej (tj. do daty składania ofert):

1. Oferta przetargowa stanowiąca załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca będzie polegał, w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy).

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w ust. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te stanowią wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach: dotyczących przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

4) informacji czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8. Wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i Wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich Wykonawców.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5:

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 poz. 369) - wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj.:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

8. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

10. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane oraz język w jakim musi być sporządzona:

Oferty należy składać w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo do dnia 03.12.2020r, do godz. 12:00. Oferta musi być sporządzona w języku polskim

11. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w formie transmisji on-line za pośrednictwem programu Skype.

Link do uczestnictwa w transmisji:

https://join.skype.com/phr6cIx2shJv

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ 2021

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 


  Free joomla templates